Organization, Governance and Funding Partners

Board of Directors

EAO Corporation Board Members

 • Paul Ho (EAO, ex officio)

Corporation directors

 • You-Hua Chu (ASIAA, Director)
 • Hyung Mok Lee (KASI, President)
 • Gang Zhao (NAOC Acting Director General)
 • Saku Tsuneta (NAOJ, Director General)

EAO corporation officers

President

 • Paul Ho (EAO observatory director general)

Vice Presidents

 • You-Hua Chu (ASIAA Director)
 • Hyung Mok Lee (KASI President)
 • Suijian Xue (NAOC Deputy Director General)
 • TBD (NAOJ)

EAO secretary and treasurer

 • Winny Hsieh (ASIAA chief administrator)

EAO Observatory Board Members

 • ASIAA:    Shih-Ping Lai, You-Hua Chu, Sheng-Yuan Liu, Shiang-Yu Wang
 • KASI:       Jongsoo Kim, Hyung Mok Lee, Narae Hwang, Sukyoung Yi
 • NAOC:     Luis Ho, Zhiqiang Shen, Suijian Xue, Yang Ji
 • NAOJ:      Akitaka Asaga. Toru Nagao, Kazuhiro Sekiguchi, Saku Tsuneta

JCMT Board Members

The JCMT Board is made up of at least one member from each EAO region and JCMT partner. An additional Board member represents the University of Hawaii.

 • Taiwan – Ming-Tang Chen
 • Republic of Korea – Jongsoo Kim
 • Japan – Nagayoshi Ohashi
 • China – Yu Gao, Sheng-Cai Shi
 • Canada – Christine Wilson
 • UK – Thomas Greve, Walter Gear
 • UH – Len Cowie

EAO Funding Partners

China

Japan

Taiwan

Korea

Vietnam

Thailand

Malaysia

Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.