Nanjing 2019 Participants

On this page you can find the current participant list for the EAO Sub-mm Future Meeting being held in Nanjing China (for more information on the local logistic click here)

Registered attendees

Yiping Ao – CN
Jason Austermann – Int
Tom Brien – UK
Eswaraiah Chakali – CN
Xuepeng Chen – CN
Zhiwei Chen – CN
Tao-Chung Ching – CN
Y.Sophia Dai – CN
Jian Dong – CN
Gary Fuller – UK
Ray Furuya – JP
Jiansong Gao – Int
Yu Gao – CN
Yang Gao – CN
Yueguang He – CN
Greg Herczeg – CN
Feng Huang – CN
Hiroshi Imai – JP
Wu Jiang – CN
Xuejian Jiang – CN
Sihan Jiao – CN
Ryohei Kawabe – JP
Jongsoo Kim – KR
Phichet Kittara – TH
Hyung Mok Lee – KR
Di Li – CN
Zongnan Li – CN
Jing Li – CN
Zhiyuan Li – CN
Zhenhui Lin – CN
Dong Liu – CN
Feng Liu – CN
Tie Liu – KR
Zheng Lou – CN
Rusen Lu – CN
Ren-Qing Mao – CN
Satoki Matsushita TW
Wei Miao – CN
Nimesh Patel – Int
Keping Qiu – CN
Yuan Ren – CN
Hideo Sagawa – JP
Masumichi Seta – JP
Wenlei Shan – JP
Sheng-Cai Shi – CN
Matthew Smith – UK
Boonrucksar Soonthornthum – TH
Yang Su – CN
Qinghua Tan – CN
Fengxian Tong – CN
Chao-Wei Tsi – CN
Sheona Urquhart – UK
Kiyoaki Wajima – KR
Ran Wang – CN
Jianfa Wang – CN
Mingjye Wang TW
Tao Wang – JP
Yajun Wu – CN
Jingwen Wu – CN
Li Xiao – CN
Jinjin Xie – CN
Haojing Yan – CN
Ji Yang – CN
Qijun Yao – CN
Lixia Yuan – CN
Wen Zhang – CN
Yinghe Zhao – CN
JiaQiang Zhong – CN
Chenlin Zhou – CN
Xin Zhou – CN
jianjun zhou – CN
Renjie Zhu – CN
Ming Zhu – CN
Yingxi Zuo – CN

 

EAO Staff

Paul Ho
Jessica Dempsey
Per Friberg
Dan Bintley
Kuan-Yu Liu
Shaoliang Li
Izumi Mizuno
Harriet Parsons
Steve Mairs

 


Registration | Local Logistics | Program | Participants | Code of Conduct | Discussion Survey | Futures wiki

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.